Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag15.03.2023

Letzte Sitzung: 15.03.2023

21.06.2023

Nächste Sitzung: 21.06.2023

Kreisausschuss24.05.2023

Letzte Sitzung: 24.05.2023

14.06.2023

Nächste Sitzung: 14.06.2023

Haushaltsausschuss27.02.2023

Letzte Sitzung: 27.02.2023

05.06.2023

Nächste Sitzung: 05.06.2023

Sozialausschuss28.02.2023

Letzte Sitzung: 28.02.2023

06.06.2023

Nächste Sitzung: 06.06.2023

Kreisentwicklungsausschuss15.03.2023

Letzte Sitzung: 15.03.2023

08.06.2023

Nächste Sitzung: 08.06.2023

Jugendhilfeausschuss25.04.2023

Letzte Sitzung: 25.04.2023

13.06.2023

Nächste Sitzung: 13.06.2023

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis31.05.2023

Letzte Sitzung: 31.05.2023

13.09.2023

Nächste Sitzung: 13.09.2023

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises23.02.2023

Letzte Sitzung: 23.02.2023

14.09.2023

Nächste Sitzung: 14.09.2023

Unterausschuss Jugendhilfeplanung23.05.2023

Letzte Sitzung: 23.05.2023

13.06.2023

Nächste Sitzung: 13.06.2023