Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag21.06.2023

Letzte Sitzung: 21.06.2023

04.10.2023

Nächste Sitzung: 04.10.2023

Kreisausschuss27.09.2023

Letzte Sitzung: 27.09.2023

29.11.2023

Nächste Sitzung: 29.11.2023

Haushaltsausschuss18.09.2023

Letzte Sitzung: 18.09.2023

20.11.2023

Nächste Sitzung: 20.11.2023

Sozialausschuss19.09.2023

Letzte Sitzung: 19.09.2023

21.11.2023

Nächste Sitzung: 21.11.2023

Kreisentwicklungsausschuss20.09.2023

Letzte Sitzung: 20.09.2023

22.11.2023

Nächste Sitzung: 22.11.2023

Jugendhilfeausschuss26.09.2023

Letzte Sitzung: 26.09.2023

10.10.2023

Nächste Sitzung: 10.10.2023

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis13.09.2023

Letzte Sitzung: 13.09.2023

15.11.2023

Nächste Sitzung: 15.11.2023

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises14.09.2023

Letzte Sitzung: 14.09.2023

16.11.2023

Nächste Sitzung: 16.11.2023

Unterausschuss Jugendhilfeplanung29.08.2023

Letzte Sitzung: 29.08.2023

10.10.2023

Nächste Sitzung: 10.10.2023