Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag13.07.2022

Letzte Sitzung: 13.07.2022

05.10.2022

Nächste Sitzung: 05.10.2022

Kreisausschuss06.07.2022

Letzte Sitzung: 06.07.2022

28.09.2022

Nächste Sitzung: 28.09.2022

Haushaltsausschuss27.06.2022

Letzte Sitzung: 27.06.2022

19.09.2022

Nächste Sitzung: 19.09.2022

Sozialausschuss28.06.2022

Letzte Sitzung: 28.06.2022

20.09.2022

Nächste Sitzung: 20.09.2022

Kreisentwicklungsausschuss29.06.2022

Letzte Sitzung: 29.06.2022

21.09.2022

Nächste Sitzung: 21.09.2022

Jugendhilfeausschuss05.07.2022

Letzte Sitzung: 05.07.2022

27.09.2022

Nächste Sitzung: 27.09.2022

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis22.06.2022

Letzte Sitzung: 22.06.2022

14.09.2022

Nächste Sitzung: 14.09.2022

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises07.07.2022

Letzte Sitzung: 07.07.2022

15.09.2022

Nächste Sitzung: 15.09.2022

Unterausschuss Jugendhilfeplanung07.06.2022

Letzte Sitzung: 07.06.2022

30.08.2022

Nächste Sitzung: 30.08.2022