Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag03.07.2024

Letzte Sitzung: 03.07.2024

18.09.2024

Nächste Sitzung: 18.09.2024

Kreisausschuss27.06.2024

Letzte Sitzung: 27.06.2024

11.09.2024

Nächste Sitzung: 11.09.2024

Haushaltsausschuss29.04.2024

Letzte Sitzung: 29.04.2024

02.09.2024

Nächste Sitzung: 02.09.2024

Sozialausschuss30.04.2024

Letzte Sitzung: 30.04.2024

12.09.2024

Nächste Sitzung: 12.09.2024

Schul-, Kultur- und Sportausschuss09.05.2019

Letzte Sitzung: 09.05.2019

Kreisentwicklungsausschuss02.05.2024

Letzte Sitzung: 02.05.2024

04.09.2024

Nächste Sitzung: 04.09.2024

Jugendhilfeausschuss07.05.2024

Letzte Sitzung: 07.05.2024

10.09.2024

Nächste Sitzung: 10.09.2024

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis24.04.2024

Letzte Sitzung: 24.04.2024

28.08.2024

Nächste Sitzung: 28.08.2024

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises25.04.2024

Letzte Sitzung: 25.04.2024

29.08.2024

Nächste Sitzung: 29.08.2024

Unterausschuss Jugendhilfeplanung09.04.2024

Letzte Sitzung: 09.04.2024

24.09.2024

Nächste Sitzung: 24.09.2024