Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag06.12.2023

Letzte Sitzung: 06.12.2023

06.03.2024

Nächste Sitzung: 06.03.2024

Kreisausschuss29.11.2023

Letzte Sitzung: 29.11.2023

28.02.2024

Nächste Sitzung: 28.02.2024

Haushaltsausschuss20.11.2023

Letzte Sitzung: 20.11.2023

19.02.2024

Nächste Sitzung: 19.02.2024

Sozialausschuss21.11.2023

Letzte Sitzung: 21.11.2023

20.02.2024

Nächste Sitzung: 20.02.2024

Schul-, Kultur- und Sportausschuss09.05.2019

Letzte Sitzung: 09.05.2019

Kreisentwicklungsausschuss22.11.2023

Letzte Sitzung: 22.11.2023

21.02.2024

Nächste Sitzung: 21.02.2024

Jugendhilfeausschuss28.11.2023

Letzte Sitzung: 28.11.2023

27.02.2024

Nächste Sitzung: 27.02.2024

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis15.11.2023

Letzte Sitzung: 15.11.2023

14.02.2024

Nächste Sitzung: 14.02.2024

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises16.11.2023

Letzte Sitzung: 16.11.2023

15.02.2024

Nächste Sitzung: 15.02.2024

Unterausschuss Jugendhilfeplanung28.11.2023

Letzte Sitzung: 28.11.2023

30.01.2024

Nächste Sitzung: 30.01.2024