Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag15.03.2023

Letzte Sitzung: 15.03.2023

21.06.2023

Nächste Sitzung: 21.06.2023

Kreisausschuss08.03.2023

Letzte Sitzung: 08.03.2023

24.05.2023

Nächste Sitzung: 24.05.2023

Haushaltsausschuss27.02.2023

Letzte Sitzung: 27.02.2023

05.06.2023

Nächste Sitzung: 05.06.2023

Sozialausschuss28.02.2023

Letzte Sitzung: 28.02.2023

06.06.2023

Nächste Sitzung: 06.06.2023

Schul-, Kultur- und Sportausschuss09.05.2019

Letzte Sitzung: 09.05.2019

Kreisentwicklungsausschuss15.03.2023

Letzte Sitzung: 15.03.2023

08.06.2023

Nächste Sitzung: 08.06.2023

Jugendhilfeausschuss07.03.2023

Letzte Sitzung: 07.03.2023

25.04.2023

Nächste Sitzung: 25.04.2023

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis22.02.2023

Letzte Sitzung: 22.02.2023

31.05.2023

Nächste Sitzung: 31.05.2023

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises23.02.2023

Letzte Sitzung: 23.02.2023

01.06.2023

Nächste Sitzung: 01.06.2023

Unterausschuss Jugendhilfeplanung14.02.2023

Letzte Sitzung: 14.02.2023

11.04.2023

Nächste Sitzung: 11.04.2023