Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag18.05.2022

Letzte Sitzung: 18.05.2022

13.07.2022

Nächste Sitzung: 13.07.2022

Kreisausschuss11.05.2022

Letzte Sitzung: 11.05.2022

06.07.2022

Nächste Sitzung: 06.07.2022

Haushaltsausschuss18.05.2022

Letzte Sitzung: 18.05.2022

27.06.2022

Nächste Sitzung: 27.06.2022

Sozialausschuss03.05.2022

Letzte Sitzung: 03.05.2022

28.06.2022

Nächste Sitzung: 28.06.2022

Kreisentwicklungsausschuss04.05.2022

Letzte Sitzung: 04.05.2022

29.06.2022

Nächste Sitzung: 29.06.2022

Jugendhilfeausschuss10.05.2022

Letzte Sitzung: 10.05.2022

05.07.2022

Nächste Sitzung: 05.07.2022

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis27.04.2022

Letzte Sitzung: 27.04.2022

22.06.2022

Nächste Sitzung: 22.06.2022

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises28.04.2022

Letzte Sitzung: 28.04.2022

07.07.2022

Nächste Sitzung: 07.07.2022

Unterausschuss Jugendhilfeplanung10.05.2022

Letzte Sitzung: 10.05.2022

07.06.2022

Nächste Sitzung: 07.06.2022