Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag08.12.2021

Letzte Sitzung: 08.12.2021

09.03.2022

Nächste Sitzung: 09.03.2022

Kreisausschuss01.12.2021

Letzte Sitzung: 01.12.2021

02.03.2022

Nächste Sitzung: 02.03.2022

Haushaltsausschuss22.11.2021

Letzte Sitzung: 22.11.2021

21.02.2022

Nächste Sitzung: 21.02.2022

Sozialausschuss23.11.2021

Letzte Sitzung: 23.11.2021

22.02.2022

Nächste Sitzung: 22.02.2022

Kreisentwicklungsausschuss24.11.2021

Letzte Sitzung: 24.11.2021

23.02.2022

Nächste Sitzung: 23.02.2022

Jugendhilfeausschuss30.11.2021

Letzte Sitzung: 30.11.2021

01.03.2022

Nächste Sitzung: 01.03.2022

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis17.12.2021

Letzte Sitzung: 17.12.2021

27.04.2022

Nächste Sitzung: 27.04.2022

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises18.11.2021

Letzte Sitzung: 18.11.2021

24.02.2022

Nächste Sitzung: 24.02.2022

Unterausschuss Jugendhilfeplanung30.11.2021

Letzte Sitzung: 30.11.2021

01.02.2022

Nächste Sitzung: 01.02.2022