Name Letzte SitzungNächste SitzungSitzungen
Kreistag06.12.2023

Letzte Sitzung: 06.12.2023

06.03.2024

Nächste Sitzung: 06.03.2024

Kreisausschuss28.02.2024

Letzte Sitzung: 28.02.2024

08.05.2024

Nächste Sitzung: 08.05.2024

Haushaltsausschuss19.02.2024

Letzte Sitzung: 19.02.2024

29.04.2024

Nächste Sitzung: 29.04.2024

Sozialausschuss20.02.2024

Letzte Sitzung: 20.02.2024

30.04.2024

Nächste Sitzung: 30.04.2024

Kreisentwicklungsausschuss21.02.2024

Letzte Sitzung: 21.02.2024

02.05.2024

Nächste Sitzung: 02.05.2024

Jugendhilfeausschuss27.02.2024

Letzte Sitzung: 27.02.2024

07.05.2024

Nächste Sitzung: 07.05.2024

Betriebsausschuss Jobcenter Salzlandkreis14.02.2024

Letzte Sitzung: 14.02.2024

24.04.2024

Nächste Sitzung: 24.04.2024

Betriebsausschuss Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises15.02.2024

Letzte Sitzung: 15.02.2024

25.04.2024

Nächste Sitzung: 25.04.2024

Unterausschuss Jugendhilfeplanung27.02.2024

Letzte Sitzung: 27.02.2024

09.04.2024

Nächste Sitzung: 09.04.2024